§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.polkiwsieci.pl, który jest prowadzony przez DIVINO Adam Borzym wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 7, 70 – 660 Szczecin, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826, adres e-mail: kontakt@polkiwsieci.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną.
2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Dostęp do Serwisu internetowego jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, to koszt połączenia internetowego z Serwerem, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Definicje pojęć

Serwis internetowy – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://www.polkiwsieci.pl
Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
Usługodawca – DIVINO Adam Borzym wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Gdańska 7, 70 – 660 Szczecin, NIP: 851-288-51-29, REGON: 320841826, adres e-mail: kontakt@polkiwsieci.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną.

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie przez Usługobiorcę:
komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
konta poczty elektronicznej (e-mail),
systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari,
minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać z zasobów niniejszego Serwisu, zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych typu firewall.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące usługi:
możliwość przeglądania przez Usługobiorców publikacji (tekstów, zdjęć), zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych w ramach bezpłatnego dostępu,
możliwość zamieszczania komentarzy,
możliwość zadawania Usługodawcy pytań drogą elektroniczną związanych z działalnością Serwisu.
2. Usługa związana z zamieszczaniem komentarzy do publikacji ma charakter bezpłatny. Aby skorzystać z powyższej usługi należy pod określoną publikacją w okienku „Dodaj komentarz” wpisać treść komentarza, podać imię/nick, adres e-mail, stronę www oraz kliknąć na ikonę „Wyślij”. Komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu przez Usługodawcę.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
treści naruszające obowiązujące normy społeczne, obyczajowe lub zasady współżycia społecznego,
treści pornograficzne, wulgarne, naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
treści propagujące przemoc, wzywające do nienawiści rasowej czy wyznaniowej,
oprogramowanie lub inne materiały zawierające wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe pliki a także treści propagujące działalność hackerską.
4. W przypadku zamieszczenia treści, o których mowa w § 4 pkt. 3 Usługodawca ma prawo usunąć wypowiedź Użytkownika.

§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, można złożyć drogą mailową na adres: kontakt@polkiwsieci.pl, lub pisemnie na adres: DIVINO Adam Borzym, ul. Gdańska 7, 70 – 660 Szczecin.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 6 Pliki Cookies

Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie mechanizmu plików „Cookies” jest niezbędne do korzystania z usług Serwisu. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie publikacje znajdujące się na stronie Serwisu wraz z szatą graficzną należą do Usługodawcy. Kopiowanie publikacji w całości lub w części bez zgody Usługodawcy jest zabronione i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
2. Usługodawca oświadcza, iż gromadzone i przetwarzane dane osobowe w szczególności adres e-mail, imię/nick w celu świadczenia usługi związanej z zamieszczaniem komentarzy do publikacji podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia usługi jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty e – mail na adres: kontakt@polkiwsieci.pl
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11 luty 2017 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną_polkiwsieci